Mittausten viitearvot

 

MedicubeX Oy ei vastaa henkilöiden hoidosta, eikä ota kantaa datan tulkintaan yksittäisten loppukäyttäjien kohdalla. MedicubeX Oy ei myöskään varastoi käyttäjien terveysdataa. MedicubeXin e-Terveysaseman™ tuottama data on lähtökohtaisesti luotettavaa kunkin yksittäisen mittalaitteen dokumentaatiossa kuvatuin rajoituksin. Tämä ei korvaa hoitovastuussa olevan terveydenhuollon ammattilaisen harkintaa tulosten oikeudesta ja mittaukset tulee tarvittaessa toistaa manuaalisin menetelmin. Yksilölliset mittaustulokset arvioi aina terveydenhuollon ammattilainen.

 

Vitaalielintoiminnot

 

Verenpaine, Ylä/Alapaine

  • Ihanteellinen: alle 119/79 mmHg
  • Normaali: 120/80 – 129/84 mmHg
  • Lievästi koholla: 130/85 – 139/89 mmHg
  • Kohtalaisesti kohonnut: 140/90 – 159/99 mmHg
  • Voimakkaasti kohonnut: 160/100 – 179/109 mmHg
  • Erittäin korkea: yli 180/110 mmHg

Ensimmäinen luku kertoo verenpaineen sydämen lyönnin aikana ja toinen lyöntien välissä, verenpaine luokitellaan korkeamman arvon perusteella. Verenpaineen tavoitetaso on kaikilla alle 135/85 mmHg, mutta esimerkiksi sydän- tai munuaissairauden vuoksi yksilöllinen tavoitetaso voi olla matalampi. Selvästi poikkeava arvo kannattaa mitata uudelleen. Poikkeavan tuloksen tulkinta riippuu kokonaisuudesta (ikä, sukupuoli, perussairaudet ym.).

Poikkeavan tuloksen tulkinta riippuu kokonaisuudesta (ikä, sukupuoli, perussairaudet ym.). Kohonnutta verenpainetta kannattaa aina hoitaa, ellei lääkärin kanssa olla päädytty poikkeavaan tavoitetasoon.

Lisätietoja: Kohonnut verenpaine (verenpainetauti), Lääkärikirja Duodecim

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00034/kohonnut-verenpaine-verenpainetauti?q=verenpaine

 •  

Syke

 • Matala syke (Bradykardia): alle 60 lyöntiä/min
 • Normaali syke: 60–100 lyöntiä/min
 • Kohonnut syke (Takykardia): yli 100 lyöntiä/min
Leposyke vaihtelee voimakkaasti tilanteiden ja ihmisten välillä. Siihen vaikuttavat esimerkiksi ikä, sukupuoli, fyysinen kunto, perinnölliset tekijät ja tunnetila. Terveellä aikuisella leposyke voi olla alle 60 lyöntiä/min ilman että tämä kertoo sairaudesta. Selvästi poikkeava arvo kannattaa mitata uudelleen. Poikkeavan tuloksen tulkinta riippuu kokonaisuudesta (ikä, sukupuoli, perussairaudet ym.) ja siitä onko henkilöllä oireita.
 

 

Oxygen saturation

  • Normaali: 95 % – 100 %
  • Lievä happivajaus 89 – 95 %
  • Keskivaikea happivajaus 80 – 88 %
  • Vaarallinen, vaikea happivajaus alle 80 %

Happisaturaatio kuvaa hemoglobiinin kuljettamaa hapen määrää veressä. Poikkeava arvo alle 95% voi liittyä akuuttiin sairauteen tai aiemmin todettuun keuhkosairauteen. Kynsilakka tai käsien kylmyys voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen, selvästi poikkeava arvo kannattaa mitata uudelleen. Mikäli tulos on toistuvasti poikkeava eikä tiedossa ole selittävää sairautta, kannattaa kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Poikkeavan tuloksen tulkinta riippuu tiedossa olevista pitkäaikaissairauksista ja siitä onko henkilöllä oireita.

 

Ruumiinlämpö

  • Alentunut: alle 35,4 °C
  • Normaali: 35,5 – 37,5 °C
  • Kuume: 37,6 – 38,4 °C
  • Korkea kuume: 38,5 – 40 °C
  • Hyvin korkea kuume: yli 40 °C

Normaali ruumiinlämpö vaihtelee vuorokaudenajasta ja fyysisestä aktiivisuudesta riippuen. Selvästi poikkeava arvo kannattaa mitata uudelleen.

 

AGE (Advanced Glycation End-products, glykaation lopputuotteet)

 

AGE Reader -laite mittaa ihokudokseen sokeriaineenvaihdunnan sivutuotteena kertynyttä sokeria, glykaation lopputuotteita. Aineenvaihduntasairaudet, kuten diabetes, ja elimistölle haitalliset kuormitustekijät kuten tupakointi vaikuttavat glykaation lopputuotteiden kertymiseen kudoksiin yksilöllisen vaihtelun lisäksi. 

AGE -arvo nousee iän myötä ikääntymiseen liittyen. Ikätasoon nähden poikkeavan korkea arvo ennustaa itsenäisenä riskitekijänä kohonnutta riskiä sairastua mm. sydän- ja verisuonisairauksiin ja diabetekseen. Mikäli henkilöllä on jo todettu diabetes, ennustaa kohonnut arvo suurempaa komplikaatioiden riskiä. AGE -arvo ei korvaa muita sydän- ja verisuonisairauksien riskien ja hoidon arviointiin käytettäviä mittauksia.

Yllättävä, huomattavan korkea AGE -arvo voi olla merkki toteamattomasta ja hoitamattomasta diabeteksesta, tällöin verikokeet voivat olla aiheen. AGE -arvo heijastelee n. 5 vuoden sokeritasapainoa. Monelle tutumpi verikoe HbA1c mittaa sokerin kertymistä punasolujen hemoglobiiniin ja kuvastaa n. 2 - 3 kuukauden sokeritasapainoa.
 

Teknisesti AGE Reader mittaa UV-valon avulla ihon autofluoresenssia, joka tutkitusti korreloi AGE -pitoisuuden kanssa. Mittaustekniikasta johtuen voiteiden, kuten aurinkorasvan käyttö tai ihon voimakas pigmentti voivat heikentää mittauksen tarkkuutta tai estää sen kokonaan. Selvästi poikkeava arvo kannattaa mitata uudelleen. Tuloksen tulkinta riippuu kokonaisuudesta (ikä, sukupuoli, perussairaudet ym.) ja yksilöllisistä tavoitteista. Lisätietoja mittauksesta laitevalmistajan sivuilta: https://www.diagnoptics.com/advanced-glycation-endproducts/measuring-ages/

Kaavio esittää keskimääräiset AGE -arvot iän funktiona. Keskiarvon lisäksi arvot on esitetty ± 1 keskihajonnalla. Värilliset alueet osoittavat riskiluokat, joihin AGE-arvo tilastollisesti ikään korreloiden osoittaa. Arvon ollessa matalampi kuin keskiarvo, on henkilön riski AGE -mittauksen perusteella keskimääräistä pienempi ikä huomioiden. Keltaisella alueella riski on hieman kohonnut, oranssilla kohonnut ja punaisella selvästi kohonnut.

Normaaliryhmä (Normal group): Ei lisääntynyttä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Jos AGE -arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin ikäryhmän keskiarvo, henkilöllä ei ole tällä perusteella arvioituna kohonnutta sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Kuitenkin, jos henkilö on iäkäs ja arvo on yli 2,5 (vaikka se olisikin ikäryhmän keskiarvo tai sen alle), henkilöllä saattaa silti olla kohonnut riski huomioiden hänen ikänsä.

Riskiryhmä I (Risk group I): Sydän- ja verisuonisairauksien riskin rajallinen kasvu. Jos AGE -arvo on keltaisella alueella keskiarvon yläpuolella, mutta +1SD -tasoa matalampi, tarkoittaa se että henkilöllä on lievästi kohonnut sydän- ja verisuonisairauksien riski ikään suhteutettuna.

Riskiryhmä II (Risk group II): Lisääntynyt sydän- ja verisuonisairauksien riski Jos mittaustulos on yli +1SD -tason ikään suhteutettuna, henkilöllä on kohonnut sydän- ja verisuonisairauksien riski. Tällaisessa tapauksessa on suositeltavaa arvioida muut sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät, kuten verenpaine ja veren rasva-arvot. Elämäntavat ja lääkehoito tulee ottaa huomioon arvioitaessa kokonaisriskiä.

Riskiryhmä III (Risk group III): Selvä sydän- ja verisuonisairauksien riski Jos AGE Readerin mittaustulos on 2,9 tai enemmän, tutkittavalla on tutkimusaineistoon perustuen korkea sydän- ja verisuonisairauksien riski. On suositeltavaa, että muut riskitekijät arvioidaan ja tutkitaan matalalla kynnyksellä, jotta tarvittava seuranta ja hoito voidaan aloittaa.

Keskiarvot ikäryhmittäin: AGE Readerilla mitatut AGE -arvot korreloivat iän kanssa. Taulukossa on esitetty ikäryhmittäin keskiarvot keskihajontoineen.

Ikäryhmä

AGE -mittaustulos

0–10

0,97 ± 0,17 

10–20

1.11 ± 0.20 

20–30

1,53 ± 0,30 

30–40

1,73 ± 0,42 

40–50

1,81 ± 0,36 

50–60

2,09 ± 0,36 

60–70

2,46 ± 0,57 

70–80

2,73 ± 0,55 

80+ 

2,71 ± 0,44 

 

Kehon rasvaprosentti

 

Kehonkoostumusmittauksen tulkinnat perustuvat käyttäjän sukupuoleen, ikään ja mitattuun rasvaprosenttiin. Rasvaprosentti ilmoittaa rasvan määrän prosentteina koko kehon painosta.
 

Kolmen rasvan analyysi on tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Kolmen rasvan analyysi jakaa käytettyyn tilastoon perustuen kehon rasvan välttämättömään rasvaan, varastorasvaan ja ylimääräiseen rasvaan. Selvästi poikkeava arvo kannattaa mitata uudelleen. Poikkeavan tuloksen tulkinta riippuu kokonaisuudesta (ikä, sukupuoli, perussairaudet ym.).

Kolmen rasvan luokituksen luokat ovat:

Välttämätön rasvamassa määräytyy henkilön sukupuolen ja pituuden mukaan. Sitä pidetään "HYVÄNÄ" rasvana: Suojaa kehoa monilta sairauksilta ja pehmustaa elintärkeitä elimiä.

Vararasvamassa määräytyy henkilön sukupuolen, pituuden ja iän mukaan. Tämä on "OK" -rasva: Vararasva ei ole terveydelle vaarallista, vaan se tarjoaa elimistölle energiavaraston.

Ylimääräinen rasva "HUONO" rasva: Ylimääräinen rasva, joka voi lisätä riskiä sairastua sydänkohtauksiin, aivohalvauksiin ja diabetekseen muiden haitallisten sairauksien joukossa.

 

Scroll to Top